Portal Prawo i Medycyna

Błąd medyczny? Powikłania? Czy w drodze po odszkodowanie pozostaje nam tylko sąd?

Czas czytania: 3 minut

 

Poddając się dobrowolnie wszelkiego rodzaju zabiegom liczymy na to, iż jakość naszego życia ulegnie poprawie. Czasem jednak, nie mając wyboru, poddawani jesteśmy przeróżnym zabiegom, operacjom, ufając, że zdrowie nasze jest w odpowiednich rękach. Wraz z rozwojem medycyny, szczególnie medycyny estetycznej oraz chęcią zachowania młodości, liczba przeprowadzanych zabiegów stale rośnie.

 

Niestety rośnie także liczba zabiegów przynoszących pacjentom poważne powikłania.

 

Powikłania po przeprowadzonym zabiegu medycyny estetycznej

Powikłania po przeprowadzonym zabiegu z zakresu medycyny estetycznej są wynikiem błędu w sztuce medycznej, określanym jako błąd lekarski, medyczny, jak również mianem niepowodzenia w leczeniu. Błąd medyczny nie zawsze jednak jest działaniem umyślnym. Zawiniony błąd lekarza może stanowić przestępstwo. Błąd medyczny to działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki z zakresu medycyny.

Pomiędzy popełnionym błędem a szkodą pacjenta musi istnieć związek przyczynowy w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Jak stanowi ustawa „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością” (art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. Zm.).

W polskim systemie prawnym istnieją dwie drogi dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. W sytuacji kiedy pacjent został poszkodowany w trakcie leczenia szpitalnego, a dodatkowo zdarzenie to miało miejsce po 1 stycznia 2012 r., możliwe jest dochodzenie roszczenia poprzez złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, właściwej według siedziby szpitala. Do wniosku należy m.in. załączyć dowód wniesienia opłaty w wysokości 200 złotych.

 

Zdarzenie medyczne

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo od śmierci pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
W razie stwierdzenia błędu medycznego ustawodawca określił limit odszkodowania wynoszący maksymalnie 100.000 złotych, a w razie śmierci pacjenta 300.000 złotych.

 

Postępowanie sądowe

Drugą drogą jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, gdzie pozwanym może być zarówno instytucja medyczna np. szpital, instytucja ubezpieczeniowa oraz poszczególny lekarz. Sąd może zadecydować o przyznaniu: odszkodowania jako wyraz strat materialnych, zadośćuczynienia będącego wyrazem strat niematerialnych (cierpienie fizyczne i/lub psychiczne) oraz renty z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Procesy dotyczące błędów medycznych należą jednak do bardzo trudnych, dlatego też rozsądnym wydaje się być powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, czy też do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, celowym wydaje się być podjęcie próby załatwienia sprawy na drodze polubownej.

W sytuacji kiedy lekarz dopuszcza się naruszenia obowiązków zawodowych albo postępuje niezgodnie z zasadami etyki zawodowej, uchybiając godności zawodu, łamie przepisy związane z wykonywaniem zawodu lub działa w sposób nie do pogodzenia z powołaniem zawodu lekarza, pewnym rozwiązaniem, mającym na celu pociągnięcie do odpowiedzialności lekarza za swój czyn jest skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, działającego przy każdej Izbie Lekarskiej.

Rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające tylko w przypadku otrzymania skargi na piśmie. Po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego Rzecznik wydaje postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające powinno zostać ukończone w terminie 6 miesięcy.

Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, sprawa przekazywana jest do Sądu lekarskiego z wnioskiem o ukaranie konkretnego lekarza.

 

Kary

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. kara pieniężna na cel społeczny;
  4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
  5. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
  6. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
  7. pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Należy pamiętać, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Lekarski nie zajmują się roszczeniami kierowanymi wobec lekarzy, oraz placówek medycznych dot. odszkodowań, oraz zadośćuczynień dla pacjentów. Sąd lekarski ma prawo orzekać kary tylko i wyłącznie wskazane powyżej.

Autor: Elżbieta Kosidło

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla czytelników i mają za zadanie polepszenie kontaktu na linii pacjent-lekarz, lekarz-pacjent. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Related posts

Prowadzenie dokumentacji medycznej – przykry obowiązek czy niemy świadek?

Elżbieta Kosidło

Błąd lekarski contra Pacjent: błąd diagnostyczny

Rafał Głuszcz

Pacjentka skazana za nękanie swojego lekarza

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!