Portal Prawo i Medycyna

Tajemnica lekarska i dopuszczenie ujawnienia jej na mocy upoważnień

Czas czytania: 3 minut

 

Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera punkt bardzo ważny dla pacjentów. Jest to Tajemnica Lekarska. Pacjent musi byś świadomy swoich praw i być spokojny o powierzone specjaliście tajemnice dotyczące swojej osoby. Zasady etyki lekarskiej obowiązujące obecnie w Europie i w wielu innych krajach na świecie wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e.

 

Były one podstawą przysięgi składanej przez absolwentów uczelni medycznych, takich jak Akademia Krakowska w XV w. Do dziś wszyscy absolwenci akademii medycznych w Polsce składają przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej:

 

Tajemnica lekarska

Art. 23.
Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o
pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami
zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej.

Art. 24.
Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta
innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o
stanie zdrowia pacjenta.

Art. 25.
Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić:
*gdy pacjent wyrazi na to zgodę, * jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta, lub
innych osób, oraz * jeśli zobowiązują do tego przepisu prawa.

Art. 26.
Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na
zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany
zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania
poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. Wszelkie informacje, które nie są
konieczne dla uzasadnienia wniosków wynikających z badania, powinny być nadal objęte
tajemnicą lekarską.

Art. 27.
Lekarz ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku
łamania praw człowieka.

Art. 28.
Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy
przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmować
wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich czynności
zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej
oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać
wyłącznie informacje potrzebne do postępowania lekarskiego.

Art. 29.
Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji
zawartych w materiale genetycznym pacjentów i ich rodzin.

Przybliżamy Wam być może dla wielu osób informacje nic nie wnoszące, ale dla tych, którzy idąc do specjalisty trafiają na swojego znajomego lub osobę, której obawiają się powierzyć poufne informacje dotyczące ich samych chcemy zapewnić, że każdy lekarz składał Przysięgę Hipokratesa. W Polsce składane jest Przyrzeczenie Lekarskie i zobowiązuje m.in do tajemnicy lekarskiej.


PRZYSIĘGA LEKARSKA

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:
obowiązki te sumiennie spełniać;
służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;
nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.
PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE!


 

Istnieje możliwość dopuszczenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej na mocy upoważnień
1. Ex Voluntas – za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
2. Ex lage – z mocy ustawy
3. Ex oficio – za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu

W następnej części przybliżymy temat dopuszczenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Dokładnie okreslimy kiedy i na mocy jakich upoważnień zostaje wdrażana.

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla czytelników i mają za zadanie polepszenie kontaktu na linii pacjent-lekarz, lekarz-pacjent. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Related posts

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówkę medyczną

Rafał Głuszcz

Błąd lekarski contra Pacjent: błąd diagnostyczny

Rafał Głuszcz

Incydent medyczny – obowiązki lekarza w świetle przepisów ustawy o wyrobach medycznych

Adwokat Mateusz Sieniewicz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!